Register Privacy Policy

Tämä on Tablebed Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tablebed Oy (“Tablebed”), y-tunnus 2820085-6, c/o Werstas, Tykistökatu 4, 20520 Turku Finland, info@tablebed.com

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Dine Renfors, info@tablebed.com, +358407005223

3. MIHIN JA MITEN KÄYTÄMME TIETOJA?

Tablebed käsittelee verkkokaupan asiakkaiden henkilötietoja tilauksen käsittelemiseksi, asiakassuhteen hoitamiseen, sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi käsittelemme verkkosivuvierailijoidemme tietoja analytiikkatarkoituksiin.

4. KERÄTYT TIEDOT

Keräämme tietoja sekä Google Analyticsin että HubSpotin kautta sekä lisäksi muilla työkaluilla. Rekisteröityneistä, tilauksen tehneistä tai muuten yhteystietonsa jättäneistä asiakkaista keräämme seuraavia tietoja:

etu- ja sukunimi; sähköpostiosoite; postiosoite; puhelinnumero; arvo tai ammatti, kiinnostus-, harraste- ja muut vastaavat tiedot muut asiakkaan antamat lisätiedot; tilaus- ja toimitushistoria; valittu maksutapa; mahdollinen asiakaskommunikaatio tai reklamaatiot; suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot; ja yritysasiakkaiden edustajien kohdalla yrityksen nimi ja y-tunnus. yksilöidyn vierailijan toiminta sivustolla, esimerkiksi ladatut oppaat, tilatut uutiskirjeet jne.

Lisäksi voimme käsitellä kaikista verkkokaupan vierailijoista eräitä teknisiä tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

IP-osoitteesi; käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi; verkkokaupasta etsimäsi tuotteet; ja sivuhistoria verkkokaupan sisällä.

5. EVÄSTEET JA ANALYYTIKKATYÖKALUT

Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkokauppamme käytettävyyttä ja toimivuutta. Lisäksi hyödynnämme evästeitä analytiikkatiedon keräämiseksi ja sosiaalisen median tilien integroimisessa sivustollemme. Voit ottaa seurannan analytiikkatiedon keräämiseksi pois päältä tästä.

6. MISTÄ SAAMME HENKILÖTIEDOT?

Meille on tärkeää, että käsittelemme tietoja vain silloin, kun meillä on niille jokin peruste. Saamme rekisteriin tallennettavat tiedot mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, chatista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tallennamme tietoja henkilöistä, joihin työtehtäviin tai vastuualueeseen liittyen Tablebedia koskeva sisältö voisi olla relevanttia. Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti.

7. KENELLE SIIRRÄMME HENKILÖTIETOJA?

Tablebed käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Tablebedin lukuun toimivia alihankkijoita, esimerkiksi kuljetettaessa ja asennettaessa kalusteita asiakkaille tai rahoituslaitoksille laskutuksen toteuttamiseksi. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa Tablebedillä on voimassa oleva sopimus tietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Yhteistyökumppanit eivät siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Pääsääntöisesti käsittelemme henkilötietoja Euroopan talousalueen sisällä. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos Tablebedin palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään tietojen siirtoa koskevien tietosuojakäytänteiden täyttämistä. Turvaamme henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden mukaisesti tai muilla asianmukaisilla suojatoimilla, kuten Privacy Shield -järjestelyllä.

Tietoja voidaan siirtää tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi

8. SÄILYTYSAIKA

Säilytämme asiakkaidemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö sitä vaatii tai kuin se on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tablebed huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).